top of page
Payment Methods

                                                                                               

     POLITYKA PRYWATNOŚCI 

I. Administrator danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) są Jerzy Ożóg oraz Szymon Ożóg wykonujących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Poker Armory Jerzy Ożóg, Szymon Ożóg Spółka cywilna pod adresem ul. Rzeźnicza 2 budynek 16, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372720244, REGON: 382648481. 

 2. Adres e-mail administratora danych: poker.armory@gmail.com.

 3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

 4. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z administratorem danych.

 5. Administrator danych przetwarzane dane osobowe w szczególności w postaci danych identyfikacyjnych (imienia i nazwiska oraz nazwy firmy), danych adresowych, numeru identyfikacji podatkowej i innych numerów rejestrowych, danych kontaktowych (numer telefonu) oraz danych identyfikacyjnych osób wskazanych do kontaktu przez klienta.


 

II. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 2. zawieranie i realizacja umów sprzedaży z klientami, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 3. świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 5. rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego, w tym ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 6. archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

 7. kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 8. przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego i usług, z których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 9. marketing produktów własnych administratora danych, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

 

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.

 2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi hostingowe).

 3. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym. 

 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do Google LLC jako dostawcy usługi Google Analytics oraz Google AdWords w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.


 

IV. Okres przechowywania danych osobowych

 

 1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych przez okres czasu wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości.

 3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez okres lat 10, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 4. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-3 przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.


 

V. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

 2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

 3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

 5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy: 

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

- administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

 2. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

VI. Profilowanie

 

 1. Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób automatyczny – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane dotyczą spersonalizowanej oferty.

 2. Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi dla osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych.

 

VIII. Google Analytics

 

 1. Administrator korzysta z Google Analytics, mechanizmu analizowania usług internetowych, oferowanego przez Google LLC. Google Analytics również wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze Klienta i umożliwiają analizę korzystania przez Klienta ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

 2. Administrator korzysta z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze Sklepu internetowego oraz jego regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom może poprawiać ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Klienta. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-USA Privacy Shield. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics przez Administratora stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.\

Regulamin sklepu internetowego 


Wstęp

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.pokerarmory.com/ (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony
jest przez:
1. Jerzego Ożóg przedsiębiorcę działającego pod firmą POKER ARMORY Jerzy Ożóg pod adresem ul. Maków 30e, 43-300
Bielsko-Biała, NIP: 9371060917, REGON: 382644112;
2. Szymona Ożóg przedsiębiorcę działającego pod firmą POKER ARMORY Szymon Ożóg pod adresem ul. Maków 30e, 43-
300 Bielsko-Biała, NIP: 9372719985, REGON: 382644129;
wykonujących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Poker Armory Jerzy Ożóg, Szymon Ożóg
Spółka cywilna pod adresem ul. Maków 30e, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372720244, REGON: 382648481.
Dane kontaktowe Sprzedawcy:
- adres e-mail: poker.armory@gmail.com,
- telefon: +48 784 535 861, +48 784 439 094.
Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem
Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania
tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§1. Definicje

1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.pokerarmory.com/.
2. Sprzedawca – Jerzy Ożóg oraz Szymon Ożóg wykonujących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej
pod firmą Poker Armory Jerzy Ożóg, Szymon Ożóg Spółka cywilna pod adresem ul. Maków 30e, 43-300 Bielsko-Biała,
NIP: 9372720244, REGON: 382648481.
3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo
przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą,
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu
internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
7. Towar – Towar, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
8. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na
temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
11. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o
Towarach i promocjach Sprzedawcy.
12. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych
w Regulaminie.

2. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej
osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami
współżycia społecznego.
4. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
5. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
6. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu
realizacji zamówionej usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez
Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
7. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta, gwarancja nie wyłącza oraz nie ogranicza możliwości skorzystania
przez Kupującego z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady towaru.
8. Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
9. Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie
Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.
10. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami netto, do których dla klientów z Unii Europejskiej
doliczany jest w procesie składania zamówienia podatek vat w wysokości 23 %. Dla klientów z poza Unii Europejskiej
ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.
11. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski i poza granicami kraju, za wyjątkiem klientów z państw objętych
embargiem, w tym Syrii, Somalii, Wenezueli , Iranu oraz Rosji
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów dostępnych w Sklepie internetowym,
wprowadzania nowych Towarów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w
trwających już promocjach. W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny Towaru Sprzedawca
na stronie Towaru wskazuje, obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą jego cenę, jaka obowiązywała w okresie 30
dni przed wprowadzeniem promocji. Skala obniżki będzie ustalana w stosunku do najniższej wskazanej ceny.
13. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Klient zobowiązany jest do
korzystania ze stron internetowych Sprzedawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez
nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
14. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez
nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci
komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub
uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
§3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług
1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy drogą elektroniczną usługi poprzez:
a) udostępnienie treści o ofercie i Towarach na stronie Sklepu internetowego,
b) umożliwienie wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży,
c) umożliwienie rejestracji i prowadzenie Konta klienta,
d) przesyłanie Klientom informacji o promocjach i Towarach w formie „Newslettera”.
2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana
jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega
rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza
Sprzedawcy.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana
jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.
5. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego
– Formularza rejestracji. Posiadanie Konta klienta nie jest wymagane do złożenia zamówienia na Towary dostępne w
Sklepie internetowym.

6. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania
się Klienta do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego oraz ulega
zakończeniu z chwilą wypowiedzenia przez Klienta umowy zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem lub po
wypisaniu się z listy subskrypcyjnej za pomocą hiperłącza (linku) zawartego w wiadomościach Newsletter.
7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.
8. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług
internetowych.

§4. Umowa sprzedaży

1. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym zgodnie z następującymi
metodami:
a) za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu;
b) telefonicznie pod numerami +48 784 535 861, +48 784 439 094;
c) drogą elektroniczną na adres: poker.armory@gmail.com.
2. W celu złożenia zamówienia poprzez Formularz zamówienia, Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie
internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Towaru.
Po dokonaniu wyboru Towaru (dodanie Towaru do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym),
Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
3. W celu złożenia zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną, klient przekazuje Sprzedawcy informacje o
zamawianym Towarze oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności dane identyfikacyjne, dane
adresowe oraz dane umożliwiające kontakt w sprawie zamówienia (numer telefonu, adres e-mail).
4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania
zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego
potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
5. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj
zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile
dotyczy).

§5. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem pkt. VI ust. 3-4 niniejszego
Regulaminu).
2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Towaru przez
Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi od 1 miesiąca do 4 miesięcy. Szczegółowy czas realizacji
zamówienia wskazywany jest w wiadomości potwierdzającej zamówienie.
3. W przypadku zamówień składających się z kilku Towarów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w
jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę
ostatniego Towaru objętego zamówieniem, chyba że w uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej.
4. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć ewentualny czas dostawy Towaru do Klienta przez przewoźnika zgodnie z
wybraną przez Klienta metodą dostawy.
5. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.
6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia
ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz
zawiadomić Sprzedawcę.
7. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie Klienta,
Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty
zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Klienta).

8. W przypadku, gdy Sprzedawca pokryje Klientowi szkodę powstałą w czasie przewozu, roszczenia przysługujące z tego
tytułu Klientowi wobec przewoźnika, w zakresie, w jakim zostały pokryte przez Sprzedawcę, przechodzą na Sprzedawcę.
Przejście roszczeń na Sprzedawcę nie wymaga zawarcia odrębnej umowy cesji.
9. Sprzedawca umożliwia odbiór Towaru w punkcie stacjonarnym pod adresem ul. Rzeźnicza 2 bud. 16, 43-300 Bielsko-
Biała, w godzinach od 10.00 do 17.00, po uprzednim potwierdzeniu możliwości odbioru przez Sprzedawcę.

§6. Metody płatności

1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
a) przedpłata w formie przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w wiadomości
potwierdzającej przyjęcie zamówienia;
b) przedpłata za pośrednictwem płatności elektronicznej w systemie PayPal, którego administratorem jest PayPal
(Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.
2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku
płatności w określonym terminie umowa sprzedaży może ulec rozwiązaniu.
3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym lub
otrzymania informacji od operatora systemu PayPal informacji o poprawnym dokonaniu płatności przez Klienta.
4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem lub fakturą. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z
Towarem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

§7. Rękojmia za wady Towaru

(dla umów sprzedaży zawartych przed dniem 1 stycznia 2023 r.)

1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta,
jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi,
jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
2. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania
Towaru Klientowi. W przypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed
upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu konsumentem.
4. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres poker.armory@gmail.com lub pisemnie na
adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba
że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo
wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę
albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób
wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Sprzedawcę.
7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
8. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres: Poker Armory ul. Rzeźnicza 2
budynek 16, 43-300 Bielsko-Biała.
9. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.
Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
10. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.
§7a. Odpowiedzialność za zgodność Towaru z umową
(dla umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.)

1. Zgodnie z art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedawca jest odpowiedzialny
względem Klienta będącego konsumentem za zgodność Towaru z umową sprzedaży. Postanowienia dotyczące

konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z
jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust.
2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy,
został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w
art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
3. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień określonych w niniejszym paragrafie odbywa się na koszt
Sprzedawcy.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia
i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę,
jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności
Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego
dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub
charakterem braku zgodności Towaru z umową.
5. Zgłoszenie o niezgodności Towaru z umową należy przesłać drogą elektroniczną na adres poker.armory@gmail.com lub
pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a do
Regulaminu.
6. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać
wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli
doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów
dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;
b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;
c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności
z umową;
d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez
uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową
w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
9. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
10. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca
konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego
odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres: Poker Armory ul. Rzeźnicza 2
budynek 16, 43-300 Bielsko-Biała.
12. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.
Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
13. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

§8. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w
posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy.
4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego
upływem.
5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że
Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych
płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
11. Towar należy dostarczyć na adres: Poker Armory ul. Rzeźnicza 2 budynek 16, 43-300 Bielsko-Biała.
12. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta m.in. w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb lub której przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§9. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
oraz postępowanie reklamacyjne w zakresie usług elektronicznych

1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres
poker.armory@gmail.com lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby Sprzedawcy. Odstąpienie od umowy
może nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym Klientowi
przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem
natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej
poker.armory@gmail.com
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze
ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta
postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu
internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres poker.armory@gmail.com.
6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres
zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem
okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
7. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

§10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w myśl art. 22 1 Kodeksu
cywilnego.

2. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się dla umów sprzedaży jeżeli kupującym jest osoba fizyczna zawierająca
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej
osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Towar nie został wydany
Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie
od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie internetowym. Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez
Klienta sposobu płatności.
5. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Towaru na rzecz Klienta niebędącego konsumentem
wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
6. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru Klientowi, osobie trzeciej
wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych
przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta.

§11. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez
podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub
uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób
niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie
zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu
internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania.
Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać
praw Klienta.

§12. Prawa autorskie

1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie
pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną
własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością
cywilną oraz karną.
2. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku,
gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Sprzedawcę.
3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz
danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w
szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu internetowego lub jego
części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści,
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§13. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi
na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania
poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże
drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała
umowy w  terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich:  w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów
sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki
działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach o podjęcie działań mających na celu pozasądowe
rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823, (http://www.katowice.wiih.gov.pl/).
4. Niezależnie od ust. 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie
niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem
www.uokik.gov.pl.
5. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą
za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie:
a) sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Klient
jest konsumentem,
b) sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest konsumentem.
7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

 

 

                                                                  Załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat:

 

Poker Armory Jerzy Ożóg, Szymon Ożóg S.C.

ul. Rzeźnicza 2 bud. 16

43-300 Bielsko-Biała

Adres e-mail: poker.armory@gmail.com


 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od:

 

☐ *umowy sprzedaży następujących rzeczy (w miarę możliwości podać dodatkowo numer zamówienia): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

☐ *umowy o świadczenie następującej usługi: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres konsumenta:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego konsumenta do zwrotu płatności:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis konsumenta – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej:


 

…………………………………

 

Data wypełnienia formularza:

 

………………………………… 

* Właściwe zaznaczyć

                                                               Załącznik nr 2 - formularz zgłoszenia reklamacji

 

 

                                                                                                                                                          miejscowość, data)    …………………, dnia ……………. r. 

(

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

 

1. Dane Klienta

Imię i nazwisko


 

Adres 

E-mail

Telefon


 

 

2. Informacje o przedmiocie reklamacji

Towar

(kod towaru/ nr seryjny, nazwa)

 

Data zakupu


 

Opis wady

(w tym moment wystąpienia wady)
 

 

3. Żądanie Klienta (w związku art. 561 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny):

☐  nieodpłatna naprawa Towaru

☐  wymiana na nowy Towar

☐ odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny*

☐ obniżenie ceny Towaru*

 

*Pouczenie: Klientowi przysługuje możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny lub obniżenia ceny Towaru, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy lub usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie naprawił lub nie wymienił Towaru na nowy. 

…………………………………………….

(podpis Klienta)

                                                          Załącznik nr 2a - formularz zgłoszenia niezgodności towaru z umową

 

                                                                                                                                                                         …………………, dnia ……………. r.

                                                                                                                                                                                 (miejscowość, data)

 

FORMULARZ

zgłoszenia niezgodności towaru z umową

 

1. Dane Klienta

Imię i nazwisko

 

 

Adres

 

 

 

E-mail

Telefon

 

 

 

2. Informacje o przedmiocie zgłoszenia

Oznaczenie towaru

(kod towaru/ nr seryjny, nazwa)

 

Data zakupu

 

 

Opis niezgodności z umową

 

 

 

 

 

3. Żądanie Klienta:

☐ nieodpłatna naprawa towaru

☐ wymiana na nowy towaru

☐ odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny*

☐ obniżenie ceny towaru*

 

*Pouczenie: Klientowi przysługuje możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny lub obniżenia ceny towaru, gdy:

a) sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

b) sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;

c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;

e) z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 

 

 

…………………………………………….

(podpis Klienta)

          POLITYKA ZWROTÓW

Prawo do odstąpienia od umowy


Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie Towaru.
Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do nas pocztą lub drogą elektroniczną na poker.armory@gmail.com.
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu naszego Sklepu internetowego. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe. 
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Informujemy, iż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
Informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prosimy o odesłanie Towaru na adres: Poker Armory ul. Rzeźnicza 2 budynek 16, 43-300 Bielsko-Biała niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, iż klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU

Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Towaru na rzecz klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru klientowi.
Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres poker.armory@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Towar należy dostarczyć na adres: Poker Armory ul. Rzeźnicza 2 budynek 16, 43-300 Bielsko-Biała.
Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
Sprzedawca pokrywa koszty usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

       POLITYKA COOKIES

    1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

    2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

    3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.

    4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

 1. dostosowania zawartości stron Sklepu internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

 3. utrzymanie sesji Klienta w celu umożliwienia powrotu do zawartości koszyka.

    1. W ramach Sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

 1. "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta;

 2. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego; 

 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego; 

 4. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego; 

 5. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

 6. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

    1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

    2. Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.

bottom of page